راه‌حلی ساده برای ریاضی و فیزیک

ریاضی و فیزیک جزء درس‌های اصلی تمام گروه‌ها هستند که موفقیت در آن‌ها در گرو تلاش مضاعف و البته داشتن روش مطالعه‌ی مشخص است.

راه‌حلی ساده برای ریاضی و فیزیک

ریاضی و فیزیک جزء درس‌های اصلی تمام گروه‌ها هستند که موفقیت در آن‌ها در گرو تلاش مضاعف و البته داشتن روش مطالعه‌ی مشخص است.

روش مطالعه‌ی زیر، پیشنهادی برای دانش‌آموزانی است که این دو درس، نقاط چالشی آن‌ها محسوب می‌شود؛ یعنی در کارنامه همواره زرد و قرمز هستند.

  • در این روش برای هر مطالعه دو بازه‌ی زمانی متفاوت در نظر گرفته می‌شود:

  • بازه‌ی اول شامل سه مرحله است :

  • مطالعه‌ی کتاب درسی و جزوه‌ی دبیر

  • حل مثال‌ها و تمرینات کتاب و سؤالات تشریحی

  • حل چند سؤال تستی ساده برای آشنایی

  • بازه‌ی دوم نیز از سه مرحله تشکیل شده است:

  • مرور خلاصه‌ی درس و نکات آموزشی

  • حل تست مجموعه‌ای با اعمال زمان

  • بررسی و تحلیل تست‌های کارشده