ده فایده‌ی دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی دفتربرنامه‌ریزی را مطالعه کنید.

ده فایده‌ی دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی دفتربرنامه‌ریزی را مطالعه کنید.

  • ثبت عملکرد واقعی

  • مقایسه و رقابت با خود

  • مدیریت ساعات تماشای تلویزیون و تفریح

  • کنترل ساعات خواب

  • ایجاد و رعایت تعادل‌های مطالعاتی

  • ارزیابی عملکرد

  • پایبندی به برنامه‌ریزی‌ها

  • افزایش ساعات مطالعه

  • تحلیل و بررسی رابطه‌ی نتایج آزمون‌ها با عملکرد

  • منظم و با برنامه شدن