ده فایده‌ی کتاب خودآموزی

کتاب خودآموزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی این کتاب را مطالعه کنید.

ده فایده‌ی کتاب خودآموزی

کتاب خودآموزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی این کتاب را مطالعه کنید.

  • تحلیل آزمون‌ها

  • شناسایی یادگیری‌های ناقص

  • کشف چالش‌های مطالعاتی

  • طبقه‌بندی سؤالات

  • منبع مطالعاتی مفید برای آزمون‌های جامع

  • تقویت و افزایش قدرت «نه گفتن»

  • کاهش اشتباهات

  • توجه به تمام درس‌ها

  • شناسایی نکات مهم و کلیدی سؤالات

  • تأکید روش «ف، ش، ن، م»