برنامه‌ی راهبردی و لزوم درک و آگاهی از منطق آن

لزوم درک و آگاهی از منطق برنامه‌ی راهبردی، یادگیری مؤثرتر و افزایش علاقه و انگیزه به پیگیری برنامه توسط دانش‌آموز است.

برنامه‌ی راهبردی و لزوم درک و آگاهی از منطق آن

از آن‌جا که مؤثرترین نقش در برنامه‌ریزی و رسیدن به هدف، بر عهده‌ی دانش‌آموز است، هر چه آگاهی او از توانایی یادگیری و تسلط خود بیش‌تر باشد و فعال‌تر عمل کند، گام‌های بعدی را با اطمینان و درک بیش‌تری برمی‌دارد و نتیجه‌ی مطلوب را کسب خواهد کرد. این نکته می‌تواند تفاوت بین دانش‌آموزانی که فقط خود را ملزم به اجرای برنامه آزمون می‌دانند و کسانی که اجرای این برنامه را به صورت هدفمند انجام داده و از منظور برنامه آگاهی دارند، باشد. منطق برنامه‌های راهبردی کانون، انتخاب آگاهانه‌ی هدف و مسیر آن برای موفقیت برتر است.

لزوم درک و آگاهی از منطق برنامه‌ی راهبردی، یادگیری مؤثرتر و افزایش علاقه و انگیزه به پیگیری برنامه توسط دانش‌آموز است. همه می‌توانند موفق شوند ولی خود‌انگیختگی دانش‌آموز نقش سرنوشت‌سازی در موفقیت دارد.