ده، بیست، سی، چهل، ممنوع

اولین آزمون روز جمعه‌ی کانون وقتی سؤالات را دریافت کردم به‌سرعت سؤالات را خواندم و هر چه به ذهنم می‌رسید پاسخ می‌دادم.

ده، بیست، سی، چهل، ممنوع

اولین آزمون روز جمعه‌ی کانون وقتی سؤالات را دریافت کردم به‌سرعت سؤالات را خواندم و هر چه به ذهنم می‌رسید پاسخ می‌دادم. هر سؤالی که بلد نبودم ده، بیست، سی، چهل می‌کردم و می‌رفتم به سراغ سؤال بعدی. سؤالات علوم را جواب دادم و رسیدم به ریاضی. مسئله‌ی اول را بلد نبودم و الکی پر کردم. هنوز یک ربع از امتحان نگذشته بود که پشتیبانم آمد بالای سرم و لبخندی زد و گفت: «قرار نیست هر تستی را بلد نیستی جواب بدهی. باید آن را کنار بگذاری. تکنیک ضربدر و منها را به این دلیل به تو یاد دادم که سؤالات وقت‌گیر را با ضربدر و سؤالاتی را که بلد نیستی با منها مشخص کنی و به این ترتیب بتوانی همه‌ی سؤالات دفترچه را یک بار خوانده باشی. بعد از آن برگرد و به سؤالاتی که با ضربدر مشخص کرده‌ای فکر کن و جواب بده. با این کار هم وقت کافی پیدا می‌کنی که به همه‌ی سؤالات برسی و هم پاسخ‌های غلط تو کم می‌شود. حالا دوباره سؤالات علوم را نگاه کن و فقط سؤال‌هایی را که جواب آن‌ها را کامل بلدی پاسخ بده.»

بعد از آن آزمون، هم وقت باقی می‌آوردم و هم هر آزمون تعداد غلط‌هایم کم شده بود.

خرید کتاب