خدایا کمک کن

خدای من! خدای قشنگ من! خدای آسمان و زمین! می‌دانم حواست به همه چیز و همه کس هست. حواست به من هست اما دلم برایت تنگ شده.

خدایا کمک کن

خدای من! خدای قشنگ من! خدای آسمان و زمین! می‌دانم حواست به همه چیز و همه کس هست. حواست به من هست اما دلم برایت تنگ شده.

می‌خواهم با تو درددل کنم تا کمک کنی کوله‌بار زندگی‌ام را پر کنم از یاد خودت. قلبم را پر کنی از مهربانی، پر کنی از عشق به بنده‌هایت. هر وقت دلم گرفت از خستگی، بغلم کنی و بگذاری کمی آرام بگیرم. پدرم می‌گوید خدا آغوشش برای همه باز است. پدرها و مادرها فرشته‌ای برای ما هستند که از ما مراقبت می‌کنند و به همین دلیل آغوش‌شان بوی تو را می‌دهد. از تو می‌خواهم که کاری کنی این فرشته‌ها همیشه پیش من بمانند. وقتی نگاهم به توست دیگر دلم نمی‌ترسد، پاهایم نمی‌لرزد، قلبم از بدی آدم‌ها نمی‌شکند. می‌دانم وقتی در دلم هستی جاده‌ی زندگی سبز و قشنگ است. وقتی هم که سختی و تاریکی و غمی وجود داشته باشد خودت راهنمایم می‌شوی و مرا به روشنی می‌بری. خدایا کمک کن تا همانی بشوم که می‌خواهی.