با ادبیات چگونه برخورد کنیم؟

ادبیات عمومی جزء درس‌هایی است که طی سال‌های اخیر به سمت مفهومی شدن پیش رفته و به دست آوردن درصد بالا در این درس نیاز به تمرکز و تلاش دارد.

با ادبیات چگونه برخورد کنیم؟

ادبیات عمومی جزء درس‌هایی است که طی سال‌های اخیر به سمت مفهومی شدن پیش رفته و به دست آوردن درصد بالا در این درس نیاز به تمرکز و تلاش دارد. سخت‌تر شدن این درس هم به این جهت است که تست‌های متنوعی در آن مطرح می‌شود مانند املا، واژگان، قرابت معنایی و...

هم‌چنین چون در دفترچه‌ جزء درس‌های عمومی است و دواطلبان باید به 3 درس مفهومی دیگر هم در یک زمان نسبتاً محدود پاسخ دهند درصد خطا به دلیل فشار و استرس افزایش می‌یابد.

چند راهکار برای این درس وجود دارد:

  • تست‌های قرابت معنایی نیاز به این دارد که شما تست زیادی زده باشید و درنتیجه بتوانید مفهوم ابیات را درک کنید که معمولاً سه گزینه‌ مفهوم مشترک با هم دارند و یکی متفاوت است. پس حذف بهترین گزینه، راه‌حل است.

  • تست‌های معنی واژگان نیاز به این دارد که تمام معانی گفته‌شده در قسمت واژگان انتهای کتاب برای هر واژه را بدانید؛ چون معمولاً با معانی مختلف یک واژه بازی می‌شود تا شما گمراه شوید.

  • تست‌های املا فقط و فقط نیاز به تست زدن زیاد دارند، چون معمولاً کلمات مورد سؤال طراحان طی سال‌ها مرتباً تکرار می‌شوند.

  • سؤالات تاریخ ادبیات هم بخش راحت ماجراست که حتماً اگر دنبال درصد بالایی در این درس هستید؛ بنابراین باید به این سؤالات پاسخ درست دهید.