اسامی ۱۰ دانشگاه برتر کشور در تولید علم اعلام شد

دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، تبریز و شهید بهشتی به ترتیب 10 دانشگاه برتر کشور در تولیدات علمی سال 2013 میلادی هستند.

اسامی ۱۰ دانشگاه برتر کشور در تولید علم اعلام شد

دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، تبریز و شهید بهشتی به ترتیب 10 دانشگاه برتر کشور در تولیدات علمی سال 2013 میلادی هستند. 

امروزه سنجش تولیدات علمی یکی از روش‌های مهم برای ارزیابی علم کشورها به حساب آمده و به عنوان یکی از شاخص‌های علم و پژوهش در میان سیاستگذاران حوزه علم و فناوری مرسوم است.

برخی از روش‌های بررسی تولیدات علمی کشورها استفاده از داده‌های پایگاه‌های استنادی بین المللی همانند «وب آوساینس» (web of sceince) و« اسکوپوس»  است. در بین نمایه‌های بین‌المللی، «وب آوساینس» در میان متخصصان سنجش علم از جایگاه ویژه برخودار بوده که در بین عامه مردم به «آی. اس.آی» (ISI) معروف است.

برای رتبه بندی و بررسی کشورها و موسسات در «وب آو ساینس» معمولا از مجموعه اصلی آن استفاده می‌‌شود این مجموعه نیز دارای پایگاه های مختلفی است اما در مراودات علمی بیشتر از سه پایگاه عمده و اصلی آن شامل پایگاه استنادی علوم (Science Citation Index -)، پایگاه استنادی علوم اجتماعی(Social Science Citation Index )و پایگاه استناد علوم انسانی و هنر((Art & Humanities Citation Index استفاده شده است.

بر این مبنا هدف گزارش حاضر بررسی تولیدات علمی ایران در سال 2013 دانشگاه های برتر است. برای مقایسه بهتر سعی شده است تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.  

* تعداد تولیدات علمی دانشگاه‌ها 

در سال 2013 تعداد زیادی از دانشگاه و موسسه تحقیقاتی و پژوهشی در  تولید علم ایران در پایگاه «وب آوساینس« مشارکت داشتند. این همکاری در کل با توجه به تکراری بودن و همکاری این موسسات، اسامی این موسسات 6 هزار 930  بار برای سال 2013 میلادی در این پایگاه ذکر شده است. تعداد کل تولیدات علمی نمایه شده جمهوری اسلامی ایران در این پایگاه در سال مورد نظر 28 هزا ر و44 عنوان بوده است.

بر اساس داده‌های پایگاه ISI،  دانشگاه تهران با 2 هزا ر و 427  عنوان مشارکت در تولید علم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست در بین دانشگاه‌های ایران قرار دارد. دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر(1495 مدرک)،  صنعتی شریف(1432 مدرک)، تربیت مدرس(1376 مدرک) و صنعتی اصفهان(1040 مدرک) به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

 دانشگاه شهید بهشتی با 645 عنوان تولید علمی و دانشگاه تبریز با  682عنوان تولید علمی در سال 2013  میلادی در بین 10 دانشگاه مورد بررسیبه ترتیب در رتبه‌های دهم و نهم قرار گرفتند.

* سهم تولیدات علمی دانشگاه‌ها 

بررسی‌های اساس اطلاعات پایگاه استنادی« وب آو ساینس» در میزان سهم مشارکت دانشگاه‌های کشور در تولیدات علمی محققان کشورمان در  سال 2015 میلادی نشان می‌دهد، دانشگاه تهران با 8.654  درصد بیشترین سهم در تولید علم ایران را در سال 2013 میلادی داشته است. دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر(5.34درصد)، صنعتی شریف(5.10 درصد)، تربیت مدرس(4.90 درصد) و صنعتی اصفهان(3.70 درصد) به ترتیب با در مکان‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

در حالی که دانشگاه شهید بهشتی با 2.3 درصد و دانشگاه تبریز با 2.432 درصد در سال  2013  در بین 10 دانشگاه مورد بررسی در رتبه‌های آخر قرار گرفتند.

منبع :