درخواست مودبانه در انگلیسی: رسمی یا غیر رسمی؟

درخواست مودبانه در انگلیسی را اینجا بیاموزید

درخواست مودبانه در انگلیسی: رسمی یا غیر رسمی؟

الف) اجازه گرفتن:

فرض کنید شما می خواهید کاری را انجام دهید و باید از کسی اجازه بگیرید. در این صورت می توانید از این عبارات استفاده کنید:

 1. Can I + فعل پایه … ?   e.g. Can I say something?

 2. Could I + فعل پایه … ?    e.g. Could I say something?

 3. May I + فعل پایه … ?   e.g. May I say something?

 4. Might I + فعل پایه … ?   e.g. Might I say something?

 5. Would you mind if I + فعل گذشته + …?   e.g. Would you mind if I said something?

منظور از فعل پایه همان مصدر بدون to است. عبارت شماره یک (can) کمی غیر رسمی است و باید سعی کنید اگر با مخاطب رابطه نزدیک و دوستانه ای دارید از آن استفاده کنید. عبارات ۲ و ۳ مودبانه و رسمی هستند و  برای اجازه گرفتن رسمی بسیار مناسب هستند. عبارت شماره ۴ نیز فوق العاده رسمی است ولی به ندرت استفاده می شود. اگر بخواهید حتی مودب تر هم باشید، می توانید به عبارات ۱ تا ۴ کلمه please اضافه کنید. رایج ترین جاها برای please انتهای جمله و یا بعد از کلمه I می باشند:

 • Could I please + فعل پایه …?   e.g. Could I please say something?

 • Could I + فعل پایه …, please ?   e.g. Could I say something, please?

دقت کنید: بعد از عبارت «Would you mind if I» فعل باید بصورت زمان گذشته بیاید و حالت زمان حال برای فعل بعد از این عبارت، غیر رسمی و از نظر گرامری اشتباه است.

پاسخ به اجازه

پاسخ به این درخواست ها هم به نوبه خود اهمیت دارد. پاسخ مثبت به عبارات ۱ تا چهار می تواند به این شکل باشد:

 • Yes, of course.

 • Yes, that’s fine.

 • Certainly.

 • Of course.

و پاسخ منفی به آنها می تواند چنین شکلی داشته باشد:

 • Well, the problem is…

 • Well, I’m afraid…+ دلیل عدم موافقت

عبارت شماره ۵ کمی داستانش متفاوت است. عبارت would you mind به معنی مشکلی دارید یا اذیت می شوید است. بنابراین وقتی بخواهید در پاسخ به این نوع عبارت به شخص اجازه انجام کاری را بدهید (یعنی به او پاسخ مثبت بدهید) باید از عبارات منفی استفاده کنید. مثلا:

 • No.

 • No, not at all.

 • No, of course not.

 • No problem.

 • No, go on please.

آسان ترین راه برای ابراز مخالفت استفاده از عبارت زیر است:

 • Sorry, but…

 • Yes, I would.

نکته:  استفاده از عبارتی چون Yes,Of course با لحنی که نشان دهنده موافقت است هم برای موافقت در چنین جملاتی مجاز است.

ب) درخواست کردن:

عبارات زیر برای درخواست چیزی از کسی استفاده می شوند:

 1. Can you + فعل پایه + …?  e.g. Can you open the door?

 2. Could you + فعل پایه + …?   e.g. Could you open the door?

 3. Would you + فعل پایه + …?   e.g. would you open the door?

 4. would you mind + دار ing فعل + …?   e.g. would you mind opening the door?

 در اینجا هم عبارت ۱ نسبتاً غیر رسمی و عبارات ۲ تا ۴ رسمی می باشند و برای موافقت یا مخالفت می توانید از جملات قسمت اجازه گرفتن استفاده کنید. دقت کنید در اینجا بعد از کلمه mind باید از فعل ing دار استفاده کنید. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که برخی به اشتباه از عبارت May you برای درخواست استفاده می کنند. این عبارت در زبان انگلیسی بکار نمی رود.

خرید کتاب