پیشنهادهای هنگام مطالعه

هنگام مطالعه به موارد زیر توجه داشته باشید.

پیشنهادهای هنگام مطالعه

هنگام مطالعه به موارد زیر توجه داشته باشید:

1- هدف

2- اعتمادبه‌نفس

3- خونسردی

4- علاقه

5- تفکر و اندیشه‌ی مثبت

6- احساس رضایت

7-  فعال بودن

8- تحرک و ورزش

9- تغذیه‌ی مناسب ( غذا و اکسیژن)

10-  تمرکز حواس

11-  فشار نیاوردن به حافظه

12- مکان مطالعه

13- نور و حرارت مکان مطالعه

14- زمان مطالعه

15- مطالعه هنگام شب قبل از خواب و صبح زود

16- وضعیت بدن هنگام مطالعه

17- برنامه‌ریزی

18- طبقه‌بندی مطالب

19- فهمیدن مطالب

20- اجتناب از مطالعه‌ی اجباری

21- استراحت پس از مطالعه‌ی علمی

22- فهمیدن مطالب و خلاصه‌برداری

23- تکرار و تکرار

24- یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی

25- تندخوانی

26- حداکثر استفاده از تجربیات قبلی در مطالعه

27- برقراری پیوند بین مطالب آموخته‌شده

28- تصویرسازی ذهنی و تجسم عینی

29- خط کشیدن زیر عبارات مهم

30- بیان مطالب برای خود

31- دقت کافی برای مطالعه

32- از بر خواندن

33- برگه‌ی نکته‌ها

34- استفاده از نقشه‌ها و تصاویر

35- تقسیم مطالب