بازبینی فیلم، فرصتی برای نقد

این مثال را می‌توان به صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی تعمیم داد. قسمتی که دانش‌آموز در آن عملکرد مطالعاتی هفتگی خود را ثبت می‌کند.

بازبینی فیلم، فرصتی برای نقد

کسانی که در سینما از آن‌ها به عنوان نقدکننده یاد می‌شود برای نقد و بررسی یک فیلم به بازبینی آن می‌پردازند و به این طریق نقاط مثبت و منفی آن را بیان می‌کنند. مطمئناً این نقطه‌نظرها در روند کاری گروه سازنده‌ی آن فیلم تأثیر مثبت دارد.

این مثال را می‌توان به صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی تعمیم داد. قسمتی که دانش‌آموز در آن عملکرد مطالعاتی هفتگی خود را ثبت می‌کند و در بلندمدت این صفحه تبدیل به فیلمی از عملکرد دانش‌آموز می‌شود.

مشاهده‌ی این فیلم در بازه‌های زمانی مختلف مزایای زیادی در پی دارد:

  • بررسی صعودی یا نزولی بودن ساعات مطالعه

  • مقایسه عملکرد با نتیجه‌ی کسب‌شده

  • نحوه‌ی مدیریت زمان

  • بررسی کیفیت مطالعه در کنار کمیت

  • و ...