کلمات گیج کننده -فرق beside با besides

انگلیسی را اینجا بیاموزید

کلمات گیج کننده -فرق beside با besides


beside

کلمه beside یک حرف اضافه و به معنی کنار یا جنب می باشد. مثلاً شما ممکن است به دوستتان بگویید بیاید کنار شما بنشیند:

  • Hey, come and sit beside me.


  • His dog sat beside its owner’s grave and refused to leave.


یا مثلاً خانه ما کنار دریاست:

  • Our house is beside the sea.

 besides

besides هم می تواند یک حرف اضافه باشد و هم یک قید. در حالت حرف اضافه، besides یعنی علاوه بر یا بغیر از. مثلاً شخصی ممکن است بگوید “من بجز خانواده ام کسی را ندارم”:

  • I don’t have anybody besides my family.

یا شمایی که می توانید به زبان انگلیسی حرف بزنید و فارسی (یا هر زبان دیگری غیر از انگلیسی) زبان مادری تان است می توانید ادعا کنید:

  • I speak English besides my mother tongue.

یا مثلاً علاوه بر علی، دوستش رضا هم با نظر مخالفت کرد:

  • Besides Ali, his friend Reza disagreed with the idea.

 در حالت قید نیز besides می تواند معانی ای از این قبیل داشته باشد: بعلاوه، از این گذشته. مثلاً جمله زیر را در نظر بگیرید:

من زبان فرانسوی بلد نیستم. به علاوه، من پول کافی برای تحصیل در فرانسه ندارم.

  • I don’t know French. Besides, I don’t have enough money to study in France.

یا این جمله: از این گذشته، من فکر نمی کنم اسم واقعی او John باشد.

  • Besides, I don’t think his real name is John.