کلمات گیج کننده -فرق loose با lose

انگلیسی را اینجا بیاموزید

کلمات گیج کننده -فرق loose با lose


فرق loose با lose

کلمه loose یک صفت و به معنای شل (مثل دندان لق، پیج شل) و یا گشاد (مثل شلوار گشاد) می باشد.

a loose knot.

همانطور که گفتم loose به معنی گشاد هم هست. مثلاً شلوار گشاد:

loose pants

در حالیکه کلمه lose یک فعل بوده و به معنای گم کردن و از دست دادن (مثلاً از دست دادن کنترل) و … می باشد. حرف S در انتهای کلمه lose صدای “ز” می دهد. 

مثلاً:

Don’t lose your keys.

که معنی اش می شود ” کلیدهات رو گم نکن!”

پس وقتی loose یا lose  را بکار می برید، حواستان باشد صدای آخر این کلمات را بطور واضح و درست تلفظ کنید: loose  با “س” و lose با “ز”.

به عنوان تمرین ببینید در دو جمله زیر کدامیک از کلمات loose و lose باید استفاده شوند:

  1. If you are selfish you will loose/lose your friends.

  2. Her dress was loose/lose.