ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 94 :رتبه‌های یک رقمی در زیریک سقف

ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394 را می‌توانید در این بخش دریافت کنید.

ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 94 :رتبه‌های یک رقمی در زیریک سقف


ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394 را می‌توانید در این بخش دریافت کنید.


ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 94 :رتبه‌های یک رقمی در زیریک سقفهمایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی