ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 94 :رتبه‌های یک رقمی در زیریک سقف

ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394 را می‌توانید در این بخش دریافت کنید.
ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394 را می‌توانید در این بخش دریافت کنید.


ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 94 :رتبه‌های یک رقمی در زیریک سقففایل های ضمیمه
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین