نوروز 96

مقاله‌ی کاظم قلم چی : چگونه منابع خود را انتخاب کنیم ؟

برای انتخاب منابع به نکات زیر توجه کنید...برای انتخاب منابع به نکات زیر توجه کنید 

با سوال های شناسنامه دار و استاندارد تمرین کنید . سوال های شناسنامه دار  سوال هایی هستند که مرجع و هویت  آن ها معلوم هستند . سوال های استاندارد ویژگی های متعددی دارند که یکی از مهم ترین آن ها مشخص بودن سطح دشواری و ویژگی تمیزدهندگی و غربالگری سوال هاست . برای تمرین تستی در کنکور،  اولین نوع سوال های استاندارد سوال های کنکورهای سراسری هستند . سوال های کنکور یک  ویژگی دیگر نیز دارند : شما قرار است نهایتا  در کنکور سراسری آزمون بدهید پس بهتر است با   سوال های اصلی کنکور آشنا شوید تا بتوانید انواع سوال ها  را بشناسید و به مطالعه ی خود جهت درستی  بدهید . دومین نوع سوال های استاندارد سوال های آزمون های کانون هستند که به دلیل معلوم بودن سطح دشواری بر اساس آمار شرکت کنندگان ویژگی استاندارد بودن را دارند و در سوال های برگزیده در کتاب ها بر اساس آمار آزمون ها بهترین سوال ها انتخاب شده اند . 

توصیه ی مهم: سوال های کانون  را در خود کتاب های کانون مطالعه کنید . زیرا در کتاب های کانون مرجع سوال ها ذکر شده و سوال ها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از نتایج  پاسخ دهندگان گردآوری شده اند .


اولویت ها برای تمرین چیست ؟ 

ابتدا سوال های کنکورهای سراسری را تمرین کنید . اگر وقتتان کم است سوال های سال های اخیر را در اولویت قرار دهید . روش دیگر این است که از هر تیپ سوال دو سوال را تمرین کنید و بقیه را برای نوبت های بعد بگذارید .( در کتاب های آبی کانون سوال ها تیپ بندی شده اند ) .پس از تمرین تست های کنکورهای سراسری  به سراغ سوال های تکمیلی بروید . دراین جا بخش هایی از کتاب که تاکنون در کنکورها سوال نداشته اند یا کم تر داشته اند مورد توجه واقع شده اند . البته در سوال های تکمیلی هم ، درست این است که  با سوال های استاندارد تمرین کنید. خوشبختانه حجم زیادی از سوال های استاندارد کانون وجود دارد که در هر مبحث یا نوعی از سوال ها که در کنکور مطرح نشده یا کم تر مطرح شده با آن سوال ها، کتاب درسی پوشش داده می شوند . 


برای سوال هایی که تاکنون در کنکورمطرح نشده اند چه باید کرد؟ 

بخش زیادی  از این سوال ها در آزمون های گذشته ی کانون مطرح شده اند هم چنین در کتاب های آبی از فصل های جدید کتاب های درسی  که نیاز به طرح سوال بیشتردارند سوالات تکمیلی مطرح شده اند .


برای تمرین بیشتر چه باید کرد ؟

در صورتی که سوال های کتاب های آبی را تمرین کردید به سراغ کتاب "نسبتا دشوار ، دشوار ، دشوارتر " بروید . این کتاب برای دانش آموزان ترازهای بالای ۵۵۰۰ تهیه شده است و در آن سوال ها در سه سطح  ارائه شده اند . 

هم