تولید کرمچاله در محیط آزمایشگاهی

برای نخستین بار در تاریخ محققان موفق به تولید کرمچاله در محیط آزمایشگاهی شدند.

تولید کرمچاله در محیط آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه دیدنی توسط گروهی از محققان در دانشگاه بارسلونای اسپانیا اجرا شده است.

جوردی پارت از فیزیکدانان این دانشگاه می گوید: ما موفق شدیم که میدان مغناطیسی را از یک نقطه در فضا به نقطه ای دیگر منتقل کنیم، آن هم از گذرگاهی که غیرقابل رؤیت است.

به گفته این فیزیکدان، آنچه که آنها ارایه کرده اند مانند یک کرمچاله عمل می کند که طی آن میدان مغناطیسی در راستای یک بعد اضافی منتقل می شود.

ایده کرمچاله ها نخستین بار در نظریه های انیشتین مطرح شد. وی به همراه ناتان روزن در سال ۱۹۳۵ به این نتیجه رسیدند که نظریه عمومی نسبیت این امکان را محقق می سازد که پلهایی برای ارتباط دو نقطه متفاوت در فضا و زمان وجود داشته باشند.

به این پلها در اصطلاح «کرمچاله» گفته می شود که از طریق آنها امکان حرکت اجسام از نقطه ای به نقطه ای بسیار دور دیگر فراهم می شود. در این نظریه به این واقعیت اشاره شده که تونلهای مورد نظر بسیار کوچک هستند.

نخستین بار در سال ۲۰۰۷ ایده خلق کرمچاله مصنوعی در محیط آزمایشگاهی ارایه شد و حالا با گذشته بیش از ۸ سال محققان موفق به تحقق این ایده شده اند.

منبع :

خرید کتاب