عواقب غافل شدن از تفریح و شادی منطقی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاور خانواده ایران انسان را موجودی زیستی؛ روانی؛ اجتماعی و معنوی دانست و گفت: بر این پایه هر انسان دارای نیازهای زیستی؛ روانی؛ اجتماعی و معنوی است.

عواقب غافل شدن از تفریح و شادی منطقی

دکتر مسعود غفاری در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: اکثر مردم با نیازهای زیستی آشنایی کافی دارند، چنان چه هنگام مواجه با فرد دچار گرفتاری به او می گویند " نانت نبود؟ آبت نبود؟ دردت چه بود؟ " در واقع گویای این است که از دیرباز بسیاری از مردم جامعه ما نیازهای انسانی را تنها نیازهای زیستی می شناختند.

وی تصریح کرد: در صورتی که بخش بزرگی از جامعه به طور تقریبی نیازهای زیستی شان بر آورده می شود اما گرفتاری اصلی بر سر نیازهای غیر زیستی است.

این روانشناس یکی از نیازهای روانی خیلی مهم را نیازهای هیجانی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از موارد آن نیاز به تفریح، جشن و خوشی های منطقی و اخلاقی است.

وی افزود: در هر صورت هر فرد باید در روند زندگی خود از راه های درست این گونه نیازهایش را بر آورده سازد.

غفاری تأکید کرد: اگر هر یک از نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی فردی تأمین نشود فرد دچار ناکامی خواهد شد و نخستین واکنش به ناکامی پرخاشگری؛ بعد افسردگی و سپس بی تفاوتی است.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که عدم توجه به نیازهای فردی موجب پژمردگی و بی انگیزگی می شود توصیه کرد: همه  باید به دیگر نیازهای طبیعی ومنطقی شان  بها بدهند.

منبع :