نقش ورزش در کنترل ضربان نامنظم قلب

احتمال بهبود کنترل ضربان قلب نامنظم در بیماران چاق مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی با انجام ورزش و تناسب اندام افزایش می‌یابد.

نقش ورزش در کنترل ضربان نامنظم قلب

به گزارش خبرنگار مهر، محققان استرالیایی نشان دادند که «تناسب قلبی عروقی» احتمال بازگشت ضربان نامنظم قلب را که به طور بالقوه خطرناک است به میزان 84 درصد کاهش می دهد، این امر حتی در مقایسه با کاهش وزن موثرتر است.

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ، رگ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و رﯾﻪ ھﺎ (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ) ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در طﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪاوم اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ این ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺪن جهت ﺣﻔﻆ اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ، اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دکتر ساندرز، مدیر مرکز اختلالات ریتم قلب در دانشگاه آدلاید در استرالیا می گوید: "این مطالعه نشان می دهد که مدیریت عامل خطر تهاجمی از طریق افزایش فعالیت بدنی باید جزء لاینفک مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی باشد."

فیبریلاسیون دهلیزی، شایع ترین ریتم غیر طبیعی قلب است که براساس آمار انجمن قلب آمریکا حدود 2.7 میلیون آمریکایی مبتلا به این بیماری هستند. چاقی و عدم تحرک از جمله عوامل خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هستند که می تواند به سکته مغزی منجر شود.

منبع :