استاد دانشگاه شریف در فهرست یک درصددانشمندان پراستنادشیمی دنیا

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برای دومین بار در میان یک درصد دانشمندان پراستناد شیمی دنیا قرار گرفت.

استاد دانشگاه شریف در فهرست یک درصددانشمندان پراستنادشیمی دنیا

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برای دومین بار در میان یک درصد دانشمندان پراستناد شیمی دنیا قرار گرفت.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سعید شاهرخیان، استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد شیمی دنیا در بازه ده ساله‌ اخیر قرار گرفت. این فهرست شامل نام دانشمندانی است که در رشته خود جزء یک درصد پر استنادترین محققان در ده سال گذشته هستند.

بر اساس این گزارش، شاهرخیان سه سال پیش نیز به این افتخار نائل شده بود و در لیست دانشمندان ISI قرار گرفته بود.

پیش از این، نام دکتر محمدرضا سعیدی، دکتر علی پورجوادی و دکتر حبیب باقری از دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در این لیست قرار گرفته بود.

منبع :