نگاه به گذشته و نگاه به آینده در آزمون‌های تابستان

تفاوت این دو بخش آزمون‌های تابستان در پوشش دادن و تکرار مطالب قبلی در آزمون بعدی است.

نگاه به گذشته و نگاه به آینده در آزمون‌های تابستان

هدف از آزمون‌های نگاه به گذشته در تابستان، عدم فراموشی درس‌های سال قبل و یادآوری مطالب آموخته‌شده است؛ بنابراین نیاز به معلم و کلاس ندارد. از ویژگی‌های این برنامه این است که برای دانش‌آموزانی که دیر شروع کردند یا از دیگران عقب مانده‌اند، ایستگاه جبرانی به حساب می‌آید؛ زیرا مباحث مطرح‌شده در این آزمون‌ها مستقل از آزمون‌های قبل و بعد است و محتوای آن 5/1، 5/1، 5/1، 5/1، 5/4 و 5/5 کتب درسی را شامل می‌شود. عدم تکرار دوباره‌ی مطالب آموخته‌شده‌ی سال قبل باعث لذت‌بخش بودن فرایند یادآوری می‌شود. هم‌چنین این آزمون‌ها در تاریخ‌های معینی برگزار می‌شود.

بخش نگاه با آینده با انتخاب واحد به کمک پشتیبان شروع می‌شود که به منظور آمادگی شرکت در این بخش آزمون‌های کانون، دانش‌آموزان باید به کلاس بروند تا مطالب جدید سال آینده را پیش‌خوانی کنند؛ زیرا 90% یادگیری از طریق تدریس معلم برای دانش‌آموزان میسر می‌شود. از ویژگی‌های این قسمت آزمون‌ها، پوششی بودن آن‌هاست که تکرار مطالب جدید باعث تثبیت مباحث در ذهن می‌شود. در ضمن ایستگاه جبرانی برای کسانی که از یادگیری مطالب عقب مانده‌اند به حساب می‌آید. تفاوت این دو بخش آزمون‌های تابستان در پوشش دادن و تکرار مطالب قبلی در آزمون بعدی است.