صفحه‌ی 182 و آزمایشات اسکینر

«اسکینر» روان‌شناس برجسته در رابطه با فرایند شرطی شدن در یادگیری (یا یادگیـری شرطی) افراد آزمایشات جالبی را انجام داد تا بتواند تأثیر پاداش و امتیاز را در فرایند یادگیری مورد بررسی قرار دهد.

صفحه‌ی 182 و آزمایشات اسکینر

«اسکینر» روان‌شناس برجسته‌ی امریکایی در رابطه با فرایند شرطی شدن در یادگیری (یا یادگیـری شرطی) افراد آزمایشات جالبی را انجام داد تا بتواند تأثیر پاداش و امتیاز را در فرایند یادگیری مورد بررسی قرار دهد.

وی برای شروع از یک کبوتر و یک قفس استفاده کرد؛ به این ترتیب که اسکینر قفس را به گونه‌ای تعبیه کرده بود که برای دریافت غذای کبوتر، لازم بود که کلیدی که داخل قفس بود توسط کبوتر فشرده شود تا غذای خود را دریافت کند. فرایند فشردن کلید ابتدا پس از گرسنگی شدید کبوتر که به او فشار می‌آورد تا به دنبال غذا به هر نقطه قفس نوک بزند اتفاق افتاد و پس از آن‌که چند مرحله این فرایند اتفاق افتاد (پاداش غـذا در عوض فشردن کلید) باعث شد تا کبوتر روش دست‌یابی به غذا را بیاموزد. همین ترتیب را نیـز می‌توان در فرایند دفتر برنامه‌ریزی نیز مشاهده کرد. شاید ابتدا هنگام تکمیل دفتر به اهمیت و تأثیر آن در فرایند درس خواندنتان آگاه نباشید اما بگذارید کمی دقت کنیم:

تکمیل صفحه‌ی 182 برای اولین بار همان نوک زدن اتفاقی کبوتر به کلید غذا در قفـس است که ایـن بار توسـط شما انجام می‌شود؛ اما هر چه جلوتـر می‌رویم وقتی هفته‌هـا و درس‌های‌مان را با هم مقایـسه می‌کنیم برای‌مان لذت‌بخش خواهد شد و درواقع آگاهی از نقاط ضعف و قوتمان و به دنـبال آن اصـلاح آن‌ها و موفقیت‌های بعدی به منزله‌ی پاداش‌های اسکینر خواهد بود که ما را بیش‌تر ترغیب خواهد کرد تا این فرایند تکمیل صفحه‌ی 182 را جدی‌تر بگیریم.