کنکوری‌ها هر شب نبض خودتان را بگیرید!

خیلی وقت‌ها آدم کار مهمی دارد ولی هر کاری می‌کند نمی‌تواند از پسش برآید. درواقع نمی‌داند دقیقاً باید چه کار کند.

کنکوری‌ها هر شب نبض خودتان را بگیرید!

خیلی وقت‌ها آدم کار مهمی دارد ولی  هر کاری می‌کند نمی‌تواند از پسش برآید. درواقع نمی‌داند دقیقاً باید چه کار کند. نکته‌ی مهم این است که وقتی کار را شروع کند متوجه خواهد شد که باید چه کار کند. برنامه‌ریزی نیز کاری است که وقتی جدی آن را شروع کردی خودت خیلی چیزها را یاد می‌گیری. مهم شروع کردن است.

برنامه‌ریزی کار ضروری برای همه‌ی کسانی است که هدف ویژه‌ای دارند؛ مانند کنکوری‌ها که هدفشان کسب رتبه‌ی زیر 1000 است. مهم‌ترین رکن برنامه‌ریزی نیز آن است که از وضعیت خود باخبر باشند. راهکار مناسب برای این موضوع استفاده از دفتر برنامه‌ریزی است.  

این دفتر همیشه همراه شماست و باید هر کاری می‌کنی در آن بنویسی تا آخر شب، مجموع کارهایی را که انجام داده‌ای و مجموع زمانی را که برای هر درس صرف کرده‌ای به دست آید. در این صورت می‌توانی بررسی کنی که از 24 ساعت شبانه‌روز چه‌قدر استفاده کرده‌ای و چه‌قدر زمان تلف‌شده داری. به همین ترتیب آخر هفته متوجه عملکرد آن هفته می‌شوی. گاهی ممکن است حواست نباشد و برای یک درس بیش از اندازه وقت بگذاری در حالی که به درس دیگری بی‌توجهی کرده باشی.

در محاسبه‌ی زمان به این نکته توجه کن:

ساعت کنار دستت بگذار و وقت مفید درس خواندن را به‌دقت محاسبه کن. اگر کتاب را باز کنی ولی حواست به کتاب نباشد باید آن را از زمان درس خواندن کم کنی. اگه وسط درس خواندن چای خوردی یا برای آب خوردن بیرون از اتاق رفتی باید آن را از زمان مفید مطالعه کم کنی. خلاصه این‌که زمان مفید را دقیق حساب کن.