یاد گرفتن یک بحث است و حفظ کردن بحث دیگر!

در درسی مانند شیمی این‌که مفاهیم را خوب بفهمی،اغلبکافی است و لازم نیست خط به خط کتاب شیمی را حفظ کنی؛ اما زیست کنکور به این صورت نیست.

یاد گرفتن یک بحث است و حفظ کردن بحث دیگر!

حفظ کردن مباحث زیست‌شناسی:

یاد گرفتن یک بحث است و حفظ کردن بحث دیگر!

در درسی مانند شیمی این‌که مفاهیم را خوب بفهمی،اغلبکافی است و لازم نیست خط به خط کتاب شیمی را حفظ کنی؛ اما زیست کنکور به این صورت نیست. به طور مثال باید برای زیست بعد از 10 بار درست و با روش خواندن بتوانی خط‌ها و کلماتکتاب را حفظ شوی. البته این باید در حافظه‌ی بلندمدت شما تثبیت شود. اساس تثبیت در حافظه‌ی بلندمدت بهذهن سپردنمطلب وبازخوانی آن به طور مکرر است.

خواندن دقیق کتاب = به ذهن سپردن

تست استاندارد زدن = بازخوانی

وقتی این روند را 7 الی 8 بار به‌خوبی انجام دادی خودبه‌خود خطوط کتاب را حفظ می‌شوی؛ یعنیلازم نیستالان به‌سرعت بخواهی که جملات را با زحمت زیاد حفظ کنی، بلکه دقیق باید دقیق بخوانی (نه خیلی کند و نه خیلی تند) و بعد تست بزنی.

در پروسه‌ی خواندن درس زیست باید مباحث را به صورت ترکیبی بخوانی.

ترکیبی خواندن دو روش دارد: 1- در ترکیب با مطالب همان کتاب، 2- در ترکیب با بقیه‌ی کتاب‌ها

مثلاً صفحه‌ی اول فصل تبادل گازهای کتاب دوم در مورد دستگاه تنفس پرندگان است. باید در بین بقیه‌ی کتاب‌های زیست دبیرستان به دنبال مباحثی بگردی که در مورد پرندگان توضیح داده است. همه‌ی مطالب را در کنار مبحث این صفحه با همان جمله‌بندی کتاب‌ها بنویس.

فصل 7 کتاب زیست پیش‌دانشگاهی در مورد آواز پرندگان است. در فصل 6 زیست دوم در مورد دستگاه گردش خون آن‌ها گفته شده است. در فصل 8 زیست دوم نیز مبحثی در مورد دستگاه حرکتی آن‌ها آمده است. در فصل 4 زیست سال دوم مطالبی در مورد گوارش پرندگان وجود دارد. در فصل 7 نیز در مورد دستگاه دفع توضیح داده شده است. کتاب سوم زیست نیز به تعیین جنسیت آن‌ها پرداخته است و... .

این یعنی ترکیبی خواندن. شما هر کلمه‌ای را که می‌خوانی باید این کار را برای آن انجام دهی. این نوعی بازخوانی در فرایند تثبیت بلندمدت است.سپس با فاصله‌ی 4 یا 5 روز پس از خواندن مباحثبا در نظر گرفتن وقت و شرایط مناسب، تست بزن. یادت باشد اگر مباحث را یاد نگرفته باشی و تست بزنی، کار اشتباهی کرده‌ای و تست‌ها را به هدر داده‌ای؛ زیرا تست زیست یک بار مصرف است؛ پس تست‌ها را به هدر نده. بعد دوباره کتاب‌ها را به روشی که توضیح دادم بخوان و یادگیری‌های خود را تکمیل کن و دوباره تست بزن. این روند را 7 الی 8 بار تکرار کن.

باید مدت‌زمانی بین 4 تا 7 روز بین مطالب خوانده‌شده و تمرین تست‌ها فاصله باشد تا متوجه شوی که چه مطالبی فرّار هستند و باید به آن‌ها دقت کنی.