زیست‌شناسی مهم‌ترین درس است

مهم‌ترین منبع و محور برای زیست، کتاب‌های درسی‌اند اما برای این‌که بفهمی چه جوری و با چه دقتی باید این کتاب‌های درسی را بخوانی لازم است که تست‌های قوی و خوب را کار کنی.

زیست‌شناسی مهم‌ترین درس است

زیست: مهم‌ترین درس دنیا و آخرت و مادربزرگ همه‌ی درس‌هاست.

مهم‌ترین منبع و محور برای زیست، کتاب‌های درسی‌اند اما برای این‌که بفهمی چه جوری و با چه دقتی باید این کتاب‌های درسی را بخوانی لازم است که تست‌های قوی و خوب را کار کنی؛ یعنی اول در کلاس گوش می‌دهی و بعد خودت با بیش‌ترین دقت کتاب درسی را می‌خوانی و مطالب را حفظ می‌کنی. بعد کهاحساس کردیآمادگی که بالای 80 درصد به تست‌ها پاسخ دهی، به سراغ کتاب تست می‌روی و با در نظر گرفتن زمان  با دقت تست می‌زنی (مثلاً 100تا 100تا). نباید کم‌تر از 80 درصد بزنی. اگر دیدی در این حد بلد نیستی دوباره به کتاب درسی مراجعه کن و آن را با دقت بیش‌تری بخوان.

بعد غلط‌هایت را با دقت می‌خوانی. بعد از آن‌که تست‌های آن فصل را زدی کل پاسخ‌نامه را بخوان و نکات تست‌ها و غلط‌هایت را در کتاب درسی با خط ریز کنار مطلب یادداشت کن تا وقتی کتاب درسی را می‌خوانی همه‌ی نکات و مابحث مرتبط به آن را دوره کنی و دوباره مجبور نباشی که کتاب تست را دوره کنی.