مثلث موفقیت در کانون

دانش‌آموز، اولیا و پشتیبان، سه عنصر بسیار کارآمد هستند که با هماهنگی میان آن‌ها موفقیت دانش‌آموزان کانونی به ثمر می‌نشیند.

مثلث موفقیت در کانون

دانش‌آموز، اولیا و پشتیبان، سه عنصر بسیار کارآمد هستند که با هماهنگی میان آن‌ها موفقیت دانش‌آموزان کانونی به ثمر می‌نشیند. پشتیبان به عنوان ناظر، همراه و راهنمای دانش‌آموز در مسیر مطالعه‌ی اوست. دانش‌آموز به عنوان عنصر اصلی و اولیا به عنوان تکیه‌گاه همشیگی دانش‌آموز هستند.

ارتباط صحیح و چندجانبه و دوطرفه میان این عناصر موفقیت با همدیگر عامل شکوفایی کانونی‌هاست.

ارتباط مؤثر میان پشتیبان و خانواده‌ی دانش‌آموز سبب شناخت بیش‌تر از روحیات دانش‌آموز و وضعیت محیطی مطالعه‌ی او می‌شود. از طریق این ارتباط با اولیا که منبع الهام و آرامش داوطلب است حضور پشتیبان به شکل خارق‌العاده‌ای در زوایای دیگر زندگی دانش‌آموز تقویت می‌شود.

تصحیح، تکمیل و تقویت ارتباط دانش‌آموز با اولیا سبب شکوفایی استعدادهای او می‌شود و هر شکستی را مایه‌ی پیروزی می‌کند. سرانجام برون‌داد این سیستم سبب افزایش عزت نفس و عامل موفقیت می‌شود.