الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (4)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید.

الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (4)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید. بسیاری از دانش‌آموزان موفق، عادت‌های مطالعاتی خوبشان را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک مطالعه‌کننده‌ی موفق لازم است با برخی از این عادت‌های مطالعاتیِ خوب آشنا شوید.

مشخص کردن هدف برای هر بازه مطالعاتی:

اهداف به شما کمک می‌کنند که بر مسیرتان متمرکز باشید و البته در پایان کار نظاره‌گر ارتقای خودتان باشید. هدف خود را از مطالعه در هر بازه‌ی مطالعاتی به‌وضوح تعیین کنید. تنها ثابت نشستن چند دقیقه‌ای و پرداختنِ بی‌انگیزه به مطالعه‌ی چند خط از کتاب ارزش مطالعاتی چندانی نخواهد داشت. باید در مورد آن‌چه از مطالعه‌ی خود می‌خواهید، شفاف و واضح فکر کنید و بعد هدف مشخص‌شده را به‌خوبی در  ذهن داشته باشید و به تأثیر هدف در مطالعه نیز واقف باشید.


منبع :