تحلیل کارنامه از نقاط مثبت

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در مشاوره‌ی کارنامه توسط پشتیبان در بعداز ظهر آزمون انجام می‌شود ایجاد انگیزه و حس مثبت و توانایی پیشرفت در دانش‌آموزان با توجه به میزان عملکرد و درصدهای‌شان در کارنامه است.

تحلیل کارنامه از نقاط مثبت

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در مشاوره‌ی کارنامه توسط پشتیبان در بعداز ظهر آزمون انجام می‌شود ایجاد انگیزه و حس مثبت و توانایی پیشرفت در دانش‌آموزان با توجه به میزان عملکرد و درصدهای‌شان در کارنامه است.

در مشاوره‌‌ی کارنامه با توجه به میزان تراز و درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان  به درس‌های‌شان پشتیبان قادر به انجام مشاوره است که در ابتدا کار خود را با توجه کردن به نکات مثبت دانش‌آموزان آغاز می‌کند و در حین مشاوره با بررسی نقاط ضعف و درصدهای پایین دانش‌آموز با توجه به روش‌های مربوط به نقاط مثبت دانش‌آموز سعی در ایجاد راهکار برای بهتر شدن این نقاط خواهد کرد.

دانش‌آموزان با تحلیل و مشاوره‌ی مناسب از سوی پشتیبان به چند عامل مثبت در کارنامه دست پیدا می‌کنند که از طریق آن‌ها می‌توانند برای بهتر کردن وضعیت عملکرد درسی‌شان استفاده کنند.

1. با بررسی دقیق درصدها و تراز مربوط به هر درس متوجه نقاط مثبت هر درس به صورت جداگانه خواهد شد.

2. با بررسی نقاط ضعف خود در هر درس می‌تواند برای بهتر شدن عملکرد آن درس هدف‌گذاری کند.

3. با کشف روش‌های مناسب از نقاط مثبت خود می‌تواند برای بهتر شدن سایر درس‌هایش از آن‌ها استفاده کند (تعمیم روش‌ها با یکدیگر).

هر دانش‌آموز با استفاده از این سه عامل مثبت در بررسی کارنامه‌ی خود به مرور زمان با استفاده از این راهکارها می‌تواند به موفقیت‌های بهتری در نتیجه‌ی کارنامه‌اش دست پیدا کند.