پرتکرارها در تابستان

بهترین منبع برای مرحله‌ی تثبیت، کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی است.

پرتکرارها در تابستان

در پیش‌خوانی درس‌ها در تابستان، عمدتاً مراحل اول و دوم مطالعه مدنظر قرار می‌گیرد؛ یعنی دانش‌آموز باید درس را با تکیه بر مفاهیم کتاب درسی خوانده و درک کند و در کنار آن مباحث را در ذهن خود تثبیت کند، که این وابسته به حل سؤالات تشریحی است. اگر انتخاب منابع صحیح باشد، استفاده از آن‌ها هم مفید خواهد بود.

بهترین منبع برای مرحله‌ی تثبیت، کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی است.

در روش مطالعه‌ی درس‌های جدید توجه کنید که در ابتدا حتماً باید مبحث تدریس‌شده‌ی همان روز خوانده شود و سؤالاتی که حل می‌شود در سطح ابتدایی و ساده باشند. حل سؤالات دشوارتر و حتی تست‌زنی در بازه‌های زمانی بعدی می‌تواند مفید واقع شود.

در کتاب سؤالات پرتکرار اشاره به تعداد تکرار هر سؤال و بارم آن اهمیت مبحث آن سؤال را مشخص می‌کند.