تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

تصاویری جالب و دیدنی که توسط کاوشگر اروپایی "مارس اکسپرس" در مریخ گرفته شده اند.

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

؛یکی از یخچال های مریخ که لایه گرد و غبار آنرا پوشانده است.

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سیاره مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سیاره مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

عکس سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

عکس سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

نفش و نگارهای سیاه رنگ در تپه های شنی مریخ که در نتیجه نشست نفت به سطح این سیاره به وجود می آیند.

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

سطح مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

دهانه 

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

دهانه "کاپری چاسما" در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

پناهگاه سلولی مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

پناهگاه سلولی مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

مریخ پیمای 

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

مریخ پیمای "آپورتونیتی"( Opportunity)

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

طوفان گرد و غبار در دوره زمستان قطبی در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

طوفان گرد و غبار در دوره زمستان قطبی در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

کف یکی از دره وارهای لابیرنت "شب" در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

شیارهای 

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

شیارهای "سربروس" در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

دهانه 

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

دهانه "Aram Chaos" در مریخ

تصاویری دیدنی از سطح کره مریخ

گردباد در مریخ

منبع :