شعر وطن / یادی از گذشته‌ها

این غزل در کتاب سوم دبستان دهه‌ی 1320 به بعد آمده است و سراینده‌ی آن ملک‌الشعرای بهار است.

شعر وطن / یادی از گذشته‌ها

ما همه کودکان ایرانیم                                مادر خویش را نگهبانیم

مُلک ایران یکی گلستان است                        ما گل سرخ این گلستانیم

کار ما ورزش است و خواندن درس                            همه از تنبلی گریزانیم

چون نیاکان باستانی خویش                          راستگوی و درست‌پیمانیم

همه در فکر ملت و وطنیم                            همه در بند دین و ایمانیم

همه از یک نژاد و یک خاکیم                         بی‌خبر از دروغ و بهتانیم

گر دروغی کسی به ما گوید                           ما از او روی خود بگردانیم

همگی اهل صنعت و هنریم                           همگی اهل خیر و احسانیم

از کسی حرف زور نپذیریم                            وز کسی مال مفت نستانیم

شعر وطن در قالب غزل سروده شده است و همان طور که از نام درس پیداست مضمون غنایی درباره‌ی وطن‌پرستی است. این غزل در کتاب سوم دبستان دهه‌ی 1320 به بعد آمده است و سراینده‌ی آن ملک‌الشعرای بهار است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.