ورزشکاران آماتور تحت نظر متخصصان ورزش کنند

بررسی‌ها نشان داده است ورزشکاران آماتور تحت نظر متخصصان ورزش نمی‌کنند و این مساله ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای آنها شود.

ورزشکاران آماتور تحت نظر متخصصان ورزش کنند

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، محققان اسپانیایی به مقایسه ورزشکاران آماتور و حر‌فه‌ای پرداختند. آنها دریافتند که تنها 25 درصد ورزشکاران آماتور تحت نظر افراد متخصص ورزش می‌کنند.

نوع تمرینی که در بین ورزشکاران بسیار شایع است، تمرین در هوایی است که اکسیژن کمی دارد. این کار باعث افزایش توانایی اکسیژن رسانی در بدن ورزشکاران می‌شود و کارایی فیزیکی آنها را افزایش می‌دهد.

مطالعاتی که در مجله "فیزیولوژی و رفتار" منتشر شده است به مقایسه ورزشکاران آماتور و حر‌فه‌ای و بررسی تمرین در هوایی با اکسیژن کم پرداخته است.

طبق بررسی‌های انجام شده ورزشکاران حر‌فه‌ای به دلیل داشتن تغذیه مناسب و شرایط بدنی مناسب می‌توانند کمبود اکسیژن را تحمل کنند. آنها اگر در شرایطی که هوا اکسیژن کمی دارد قرار بگیرند از ذخیره آهن در بدن استفاده می‌کنند.

انجام تمرین‌هایی که در هوای کم اکسیژن انجام می‌شود در صورتی که با نظارت متخصصان نباشد برای ورزشکاران مشکل ایجاد می‌کند. این مشکلات می‌تواند تنگی نفس، کم خونی و کاهش حجم عضلات بدن باشد.

برای انجام این تحقیقات، محققان 203 ورزشکار که 95 نفر آنها حر‌فه‌ای و 108 نفر آنها آماتور بودند را مورد بررسی قرار دادند. این افراد پرسشنامه هایی را پر کردند. برای گروه آماتور محققان ورزشکارانی که شرایط بدنی خوبی داشتند را انتخاب کردند.

پرسشنامه ها نشان داد ورزشکاران آماتور بیشتر از ورزشکاران حر‌فه‌ای به تاثیرات ورزش‌های مربوط به اکسیژن رسانی امیدوار هستند.

محققان معتقدند که ورزشکاران باید قبل از انجام این ورزش‌ها شرایط بدنی خود را ارزیابی کنند و حتما تحت نظارت متخصصان چنین ورزش‌هایی را انجام دهند.

منبع :