1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

تبریک به پزشک‌های امروز و پزشک‌های فردا
تبریک به پزشک های  امروز و پزشک های فردا1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک