1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

تبریک به پزشک‌های امروز و پزشک‌های فردا

1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک


تبریک به پزشک های  امروز و پزشک های فردا1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک