کمیت یا کیفیت مطالعه

یک امر مهم در یادگیری این است که دانش‌آموز بعد از هر بار مطالعه به ارزیابی آن‌چه خوانده است بپردازد تا متوجه میزان یادگیری خود شود.

کمیت یا کیفیت مطالعه

یک امر مهم در یادگیری این است که دانش‌آموز بعد از هر بار مطالعه به ارزیابی آن‌چه خوانده است بپردازد تا متوجه میزان یادگیری خود شود؛ اما بعضی از دانش‌آموزان به مطالعه کردن فقط به دید کمّی می‌نگرند و می‌خواهند تا جایی که امکان دارد بیش‌تر بخوانند.

توجه داشته باشید که راه تسلط بر مباحث و مطالب، مطالعه‌ی زیاد و بی‌حساب نیست، بلکه باید درس‌ها را عمیق و دقیق مطالعه کنید و جای مطالعه‌ی سطحی و روخوانی کردن بدون نتیجه،‌ عمیق مطالعه کنید. سعی کنید بعد از تست زدن مجدداً به سراغ کتاب بروید و جاهایی را که اشکال دارید برطرف کنید.

خرید کتاب