گام به گام تا کنکور

حرکت در یک مسیر مشخص، زمانی شما را به مقصد خواهد رساند که مطابق نقشه‌ی آن باشد؛ یعنی راه را از بیراهه تشخیص دهید.

گام به گام تا کنکور

با تقسیم‌بندی کارها عمدتاً به دلیل تمرکزی که می‌توان روی تک تک مراحل داشت کیفیت افزایش می‌یابد. تأثیر تقسیم نگاه را می‌توان به طور مستقیم در امور طبقه‌بندی‌شده مشاهده کرد.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌‌های کانون هم با تکیه بر این موضوع به چندین پروژه تقسیم شده است. تقسیم‌بندی این برنامه باعث شفاف شدن منطق برنامه، کارویژه‌های لازم آن و نقاط قوت و ضعف آن می‌شود.

حرکت در یک مسیر مشخص، زمانی شما را به مقصد خواهد رساند که مطابق نقشه‌ی آن باشد؛ یعنی راه را از بیراهه تشخیص دهید.

هشت پروژه‌ی برنامه‌ی راهبردی با در بر داشتن منطق خاص خود که با بازه‌ی زمانی خود مطابقت دارند، به شما کمک خواهند کرد تا با مدیریت صحیح، بهترین نتیجه را کسب کنید.