نیازمندی‌های یک برنامه‌ی صحیح

برنامه‌ی مطالعاتی در صورتی که اساس و منطق محکم و قابل قبولی داشته باشد می‌تواند دانش‌آموز را به هدف برساند.

نیازمندی‌های یک برنامه‌ی صحیح

برنامه‌ی مطالعاتی در صورتی که اساس و منطق محکم و قابل قبولی داشته باشد می‌تواند دانش‌آموز را به هدف برساند.

رکن اصلی برنامه‌ی مطالعاتی را می‌توان تعادل‌های رعایت‌شده‌ی آن دانست. تعادل‌هایی که در حوزه‌های مختلف تعریف می‌شوند و با توجه به زمان پروژه‌ها اهمیت پیدا می‌کنند.

  • تابستان: تعادل در انتخاب واحد، تعادل تستی- تشریحی

  • طول سال: تعادل عمومی- اختصاصی، تعادل پیش- پایه، تعادل کلاس- مدرسه

  • دوران امتحانات مدرسه: تعادل تستی- تشریحی، تعادل در منابع مطالعاتی

  • دوران طلایی نوروز: تعادل تستی- تشریحی، تعادل پیش- پایه

  • دوران جمع‌بندی: تعادل عمومی- اختصاصی، تعادل پیش- پایه، تعادل کتاب درسی- کمک‌آموزشی