فیدبک، بازگشت به سمت کیفیت

نوع بازگشتی که در برنامه‌ی تابستان به مطالب سال تحصیلی گذشته داریم شباهت بسیار فراوانی به فیدبک دارد.

فیدبک، بازگشت به سمت کیفیت

در بسیاری از فرایندهای مکانیکی، الکترونیکی، بیولوژیکی و... نوعی از جریان بازگشتی به نام فیدبَک (feed back) در فرایند قرار داده می‌شود تا خروجی نهایی بیش‌ترین کیفیت ممکن را داشته باشد. پس از طی مراحل اولیه‌ی فرایند، خروجی به ابتدای فرایند بازگردانده می‌شود تا یک بار دیگر کل مراحل روی آن محصول اعمال شود. نتیجه‌ی این بازگشت بسیار شگفت‌انگیز است. کیفیت محصول نهایی تفاوت بسیار زیادی با خروجی بدون Feed back دارد.

نوع بازگشتی که در برنامه‌ی تابستان به مطالب سال تحصیلی گذشته داریم شباهت بسیار فراوانی به فیدبک دارد. بازگشتی که مطابق انتظار، باید در پایان تابستان با افزایش چشمگیر عمق یادگیری مطالب سال قبل همراه باشد.

اهمیت بخش نگاه به گذشته‌ی برنامه‌ی راهبردی پروژه‌ی تابستان در چگونگی این بازگشت است که به مطالب درسی سال گذشته دارید. سؤالات نگاه به گذشته چند ویژگی مهم دارند که به کمک این ویژگی‌ها، فرایند تثبیت آموخته‌ها و تبدیل یادگیری‌های ناقص به طور کامل صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین اصل در مطالعه‌ی نگاه به گذشته، استفاده‌ی درست از مطالعات قبلی است. تجربه‌های مطالعاتی سال تحصیلی گذشته، با هر نتیجه و نمره، ارزشمند هستند. هدف ما در تابستان تثبیت همان آموخته‌ها و تقویت کردن بخش‌های غیر مطلوب آن است. فاصله‌ی زمانی تدریس مطالب مورد مطالعه در این بخش فاصله‌ی کوتاهی است و این ویژگی دیگری برای موفقیت در این بازگشت است.

در هر آزمون تنها 20 درصد مطالب هر درس در بخش نگاه به گذشته برای طراحی سؤال استفاده می‌شود. این حجم مناسب باعث می‌شود در کنار ویژگی عدم پوششی بودن نگاه به گذشته، به تمام مطالب کتاب درسی در بخش نگاه به گذشته بپردازید و این مطالب را با دو مرور در پایان تابستان به‌خوبی جمع‌بندی کنید.

جریان بازگشتیِ بخش نگاه به گذشته در آزمون‌های تابستان تکمیل‌کننده‌ی چرخه‌ی فرایند کل سال تحصیلی گذشته است که با هدف ارتقا دادن کیفیت نهایی خروجی این فرایند یعنی مطالب درسی سال گذشته اجرایی می‌شود. این چرخه مقدمه‌ای برای فرایند مهم سال تحصیلی بعد است. ویژگی مهم جریان Feed back در فرایندها را به خاطر داشته باشید؛ بازگشتِ قبل از ارائه‌ی محصول نهایی برای حفظ و ارتقای کیفیت.