افعال مربوط به ورزش

افعال مربوط به ورزش را اینجا بیاموزید

افعال مربوط به ورزش

walk

راه رفتن/گام زدن

jog

اهسته دویدن

run

دویدن

throw

پرتاب کردن

catch

گرفتن

pitch

ضربات با چوگان/اوج پرواز

hit

ضربه زدن

pass

عبور کردن

shoot

شلیک کردن/شوت کردن

jump

پرییدن

Dribble/bounce

دریبل کردن

kick

ضربه زدن

tackle

برخورد کردن

serve

سرویس زدن

swing

نوسان دادن

Exercise/work out

ورزش کردن / کار کردن

strech

کش آمدن

bend

تنه زدن به

dive

شیرجه رفتن

swim

شنا کردن

ski

اسکی کردن

rollerblade

اسکیت کردن

rid

راندن

start

شروع کردن

race

مسابقه

finish

پایان دادن

خرید کتاب