احسان پاک نیت: نام یون‌های معروف - فصل 3شیمی2

ترکیب یونیدر فایل پیوست به آموزش نکات نامگذاری یون ها و نام یون های معروف پرداخته ایم.

فایل های ضمیمه