حضور پدرها و مادرها به فرزندان اعتمادبه‌نفس می‌دهد

ارتباط تأثیر بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها دارد؛ زیرا هر جا ارتباط باشد آن‌جا همه چیز هست.

حضور پدرها و مادرها به فرزندان اعتمادبه‌نفس می‌دهد

ارتباط تأثیر بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها دارد؛ زیرا هر جا ارتباط باشد آن‌جا همه چیز هست.

 اگر به اطرافمان نگاه کنیم می‌بینیم که هر جا زیبایی وجود دارد نتیجه‌ای از ارتباط است. قدمی که یک پدر و مادر برای برقراری ارتباط با فرزندشان برمی‌دارد با سایر قدم‌ها متفاوت است و به فرزند آن‌ها اعتمادبه‌نفس‌ می‌دهد.

بسیاری از مسائل کوچک بر اثر عدم ارتباط به مسئله‌ای بزرگ تبدیل‌ می‌شوند. ما برای فرزندانمان حکم مشاور را داریم.

از جمله مهارت‌هایی که به کمک آن والدین‌ می‌توانند عزت نفس را در فرزندان خود افزایش دهند، شنونده‌ی واقعی بودن است.