راه‌های دست‌یابی به موفقیت

موفقیت نوعی توانایی است که راه رسیدن به هدف را برای ما آسان می‌سازد. موفقیت یک سفر است که در تمامی ابعاد و جنبه‌های زندگی جریان دارد.

راه‌های دست‌یابی به موفقیت

موفقیت نوعی توانایی است که راه رسیدن به هدف را برای ما آسان می‌سازد. موفقیت یک سفر است که در تمامی ابعاد و جنبه‌های زندگی جریان دارد.

ما هر که هستیم و در هر کجا و با هر شرایطی که زندگی می‌کنیم، می‌توانیم در رسیدن به خواسته‌های ارزشمند خود موفق باشیم ولی باید بدانیم که موفقیت رایگان به دست نمی‌آید. قیمت دارد و قیمت آن، کوشش و جدیت دائمی از سوی ماست.

برای کسب موفقیت تنها به دست آوردن اطلاعات و دانش کفایت نمی‌کند، بلکه به‌کارگیری و تمرین مستمر آن اطلاعات است که ما را به مقصود می‌رساند. دانش و اطلاعات به‌کارگرفته‌شده و تمرین‌شده را مهارت می‌نامند.

موفقیت در تحصیل نیازمند دو چیز است:

1- علاقه

2- مهارت (کاربرد ماهرانه‌ی فنون و روش‌ها)

اگر کسی نسبت به تحصیل بی‌علاقه است علت را بیرون از خود جست‌وجو نکند. برای ایجاد علاقه به والدین توصیه می‌شود صرفاً از ابزارهای بیرونی استفاده نکنند؛ زیرا تقویت انگیزه‌های درونی فرد و حذف ابزارها و فشارهای بیرونی است که می‌تواند او را در کسب موفقیت کمک کند.