انتخاب واحد در تابستان!

همان طور که می‌دانیم تابستان دوره‌ی انتقالی است؛ یعنی شما از یک سال تحصیلی به سال بالاتر خواهید رفت.

انتخاب واحد در تابستان!

همان‌ طور که می‌دانیم تابستان دوره‌ی انتقالی است؛ یعنی شما از یک سال تحصیلی به سال بالاتر خواهید رفت.

در این زمان تثبیت در سال‌های گذشته و مطالعه‌ی قسمتی از درس‌های سال آینده به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

آن‌چه در این دوره حائز اهمیت است، انتخاب درسی از درس‌های سال آینده است که به موفقیت شما بیش‌تر کمک خواهد کرد.

والدین در این انتخاب می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند. شما می‌توانید با استفاده از سوابق تحصیلی سال گذشته درس مناسب را انتخاب کنید.

پیشنهاد ما این است در این دوره نقاط ضعف سال گذشته‌ی خود را پوشش داده و نقاط قوت خود را تقویت کنید.

تابستان مانند وقت اضافه‌ی بین دو نیمه‌ی فوتبال است؛ پس قطعاً اهمیت این دوره را درک کرده‌اید و به این امر آگاه شده‌اید. دانش‌آموزی در نیمه‌ی دوم موفق است که استراتژی خوب را در تابستان پیاده کند.