تعادل رمز موفقیت است

تعادل داشتن بدان معنا نیست که ساعت مطالعه را برای هر درس یکسان در نظر بگیرید بلکه به این معنی است که باید زمان مطالعه هر کتاب با سنگینی و حجم مطلب متفاوت باشد.

تعادل  رمز موفقیت است

تعادل داشتن بدان معنا نیست که ساعت مطالعه را برای هر درس یکسان در نظر بگیرید بلکه به این معنی است که باید زمان مطالعه هر کتاب با سنگینی و حجم مطلب متفاوت باشد.

مثلاً در اوایل هفته باید زمان مطالعه‌ی اختصاصی بیش‌تر از عمومی باشد و در هفته‌ی دوم نزدیک به امتحان، به درس‌های عمومی بیش‌تر توجه شود.

ساعت مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی هر گروه بنا به اهمیت در کنکور متفاوت است. مثلاً برای گروه تجربی، زمان مطالعه‌ی کتاب زیست بستگی به حجم و ارزش آن در کنکور دارد و هر روز باید زمانی را به آن اختصاص داد. حذف نکردن درسی از لیست مطالعه یا تقسیم درس‌ها در طی هفته باعث ثابت بودن تراز می‌شود. هم‌چنین تعادل در تست زدن و خواندن تشریحی مطالب، مهم است.

 بعد از خواندن تشریحی مطالب و فراگیری تمام نکات به سراغ تست بروید. تعادل مطالعاتی در این مورد، 80 درصد تشریحی و 20 درصد تستی است.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی