تابستان را چند چند به پایان می‌رسانید؟

چند از ده در کارنامه‌ی آزمون‌های تابستان در کنار این مسئله به لحاظ برنامه‌ریزی برای طول سال نیز مهم است.

تابستان را چند چند به پایان می‌رسانید؟

هدف‌گذاری چند از ده یکی از ابزارهای کارآمد تعریف‌شده برای دانش‌آموزان کانونی است. این معیار با مشخص کردن تعداد پاسخ‌های صحیح به دانش‌آموز کمک می‌کند تا به‌راحتی بتواند وضعیت خود را واقع‌بینانه ارزیابی کند و برنامه‌ی مطالعاتی و روش مطالعه‌ی خود را تحلیل کند.

چند از ده در کارنامه‌ی آزمون‌های تابستان در کنار این مسئله به لحاظ برنامه‌ریزی برای طول سال نیز مهم است.

باید توجه کنید در طول تابستان چند از ده درس‌های‌تان (به ویژه اختصاصی‌ها) چند است و با اعمال تغییرات لازم و تلاش، آن را افزایش دهید. هم‌چنین روش مطالعه و برنامه‌ریزی خاصی را که منجر به افزایش این معیار می‌شود حتماً مشخص کرده و تا آخر ادامه دهید. درواقع این روش موفق شماست که با پیشروی با آن می‌توانید نقاط قوت پایدار خود را بیش‌تر کنید.