100,000,000 بازدید از سایت کانون

صد میلیون بازدید از سایت کانون از تاریخ 3 تیر 90 ثبت شده است .

100,000,000 بازدید از سایت کانون


صد میلیون بازدید! 


از زمان بارگذاری نسخه جدید سایت کانون ( 3 تیر 90 ) ، صد میلیون بازدید ثبت شده است . 




100,000,000 بازدید از سایت کانون