تاثیر متفاوت آسیب‌دیدگی سر در زنان و مردان ورزشکار

محققان با بررسی مردان و زنان ورزشکاری که دچار آسیب‌دیدگی ناحیه سر شده بودند دریافتند که این آسیب‌دیدگی تاثیرات متفاوت بر آنها دارد.

تاثیر متفاوت آسیب‌دیدگی سر در زنان و مردان ورزشکار

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، تحقیقات جدید نشان داده است که آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر به زنان صدمات بیشتری وارد می‌کند و مهارت شناختی آنها را بیشتر کاهش می‌دهد. البته این اختلاف قابل توجه نیست. نتایج این تحقیقات در کنفرانس مربوط به آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر بر اثر ورزش مطرح شد.

در این تحقیقات 148 ورزشکار دانشگاهی که در یازده رشته ورزشی مختلف فعالیت داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. از همه این افراد تست‌هایی برای اندازه‌گیری توانایی‌های مغزی از جمله حافظه و تمرکز گرفته شد. 45 درصد افراد مورد بررسی زن بودند، 51 درصد در ورزش‌های برخوردی فعالیت داشتند و 24 درصد پیش از این آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر را تجربه کرده بودند.

تمامی زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند کاهش مهارت شناختی بیشتری داشتند. زنان بعد از آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر نسبت به مردان آسیب‌دیده 19 میلی ثانیه واکنش کندتری داشتند. حافظه در زنان هفت درصد کمتر از مردان بود و سرعت پردازش داده ها در آنها 8.5 درصد کمتر از مردان بود.

مدیر این تحقیقات می‌گوید بررسی‌های بیشتری برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر لازم است.

منبع :