یک تست - یک نکته (درس شیمی)

شیمییک تست - یک نکته (درس شیمی)

پاسخ های خود را در مطلب زیر بنویسید. نام افرادی که بهترین پاسخ را ارسال کرده اند در یک تست یک نکته بعدی مطرح خواهد شد.