منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

امروز یکشنبه 25 مرداد ماه جلسه ای با حضور پشتیبان‌های منطقه تهران برگزار شد،در این جلسه کیفیت خدمات ارائه شده بررسی و از بهترین‌ها تقدیر شد

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

امروز یک شنبه 25 مرداد در حضور بابک امینی پناه مدیر مناطق تهران (پسران) برگزار شد ، دو موضوع محوری در این جلسه بررسی شد ، مبزان حضور دانش آموزان هر پشتیبان در آزمون 23 مرداد و میزان شناخت هر پشتیبان از دانش آموزان خود یعنی قدرت پیش بینی

 بابک امینی پناه در این جلسه در مورد میزان شرکت دانش آموزان در آزمون و همچنین درصد مغایرت حضور هر شخص در آزمون با پیش بینی که پشتیبان در مورد حضور دانش آموزان قبل از آزمون عنوان کرده صحبت کرد.

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز


در این جلسه به همت آرش فتحعلی سرپرست منطقه جنوب و مرکز تهران (پسران) از 4 پشتیبان به دلیل پیش بینی 100% مطابق با واقعیت تقدیر به عمل آمد، این پشتیبان ها در مورد حضور تک تک دانش آموزان خود در آزمون 23 مرداد پیش بینی انجام داده بودند که دقیقا با واقعیت یکسان بود.

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

از سمت راست : شاهین احمدی بریس،علیرضا شیر افکن ، حسین شمس ،محمد مجرد

غالب این پشتیبان ها برگزاری اتمام حجت جدی و با محتوی را عامل شناخت از دانش آموزان و پیش بینی درست دانستند.

همچنین از پشتیبان هایی که برای 100 % دانش آموزان خود جلسه اتمام حجت برگزار کردند تقدیر شد.

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

از سمت راست : علیرضا امیری ، حمیدرضا نادری فر ، میلاد مترصد ، حسین شمس

با وجود دعوت صد در صدی در بنیاد علمی آموزشی قلم چی از همه دانش آموزان برای حضور در این جلسات این پشتیبان ها هیچ غیبتی نداشتند و همگی با اولیا خود حاضر شدند. 

 در انتها هدفگذاری حضور از تک تک پشتیبان ها توسط مدیران هر مقطع دریافت شد