هوشمندسازی دبیرستان فرزانگان 6 در منطقه 6 تهران

هوشمند سازی دبیرستان فرزانگان 6 در منطقه 6 تهران

هوشمندسازی دبیرستان فرزانگان 6 در منطقه 6 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه استعداد های درخشان فرزانگان 6 واقع در منطقه 6 تهران را هوشمندسازی نمود .

خانم طاهره کرد ، مدیر دبیرستان می گوید: این دبیرستان در سال تحصیلی 94-93، 1000دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش داشته است، در سال 1390 تاسیس شده است.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 53/080/000 ریال ( 5 میلیون و 308هزار تومان) می باشد توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 333 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان فرزانگان 6 در منطقه 6 تهران