روز جمعه تا کجا پیش می‌روید؟

شرکت در آزمون‌های حضوری روز جمعه و پاسخ‌گویی به سؤالات دفترچه به‌تنهایی نمی‌تواند باعث موفقیت شود. درواقع شرکت در آزمون تنها کار یا پایان کار نیست، بلکه شروع کار است.

روز جمعه تا کجا پیش می‌روید؟

شرکت در آزمون‌های حضوری روز جمعه و پاسخ‌گویی به سؤالات دفترچه به‌تنهایی نمی‌تواند باعث موفقیت شود. درواقع شرکت در آزمون تنها کار یا پایان کار نیست، بلکه شروع کار است.

دانش‌آموز با حضور در جلسه برای خود فرصتی برای یادگیری ایجاد می‌کند؛ یعنی با پاسخ‌گویی به سؤالات مختلف آموخته‌های خود را محک می‌زند، قسمت‌های مهم را یاد می‌گیرد و یادگیری‌هایش را طبقه‌بندی می‌کند؛ اما باید توجه کرد که بعد از طبقه‌بندی آموخته‌ها باید آن‌ها را در مسیر صحیح مدیریت کرد.

بعدازظهر روز جمعه مرحله‌ی اصلی کار است. دانش‌آموز در منزل باید مجدداً به سراغ دفترچه‌ی سؤالات رفته و این بار آن‌ها را تحلیل کند. تقسیم‌بندی سؤالات به دسته‌های پاسخ اشتباه، سفید، فراموش‌شده، شک‌دار، یادگیری‌های ناقص، مهم و... باعث شفاف شدن نقاط مثبت و منفی برنامه می‌شود که می‌توان با اعمال تغییراتی برنامه‌ی مطالعاتی دو هفته‌ی آینده را اصلاح کرد. در کنار آن با شناسایی سؤالات، شیوه و زمان مطالعه‌ی آن درس را هم باید مهندسی کرد.