تابستانی کانونی (5) - کتاب کار

آخرین ابزار مهمی که در تابستان توصیه می‌شود، کتاب کار است.

تابستانی کانونی (5) - کتاب کار

کتاب کار

آخرین ابزار مهمی که در تابستان توصیه می‌شود، کتاب کار است.

برای یک یا دو درسی که در بخش نگاه به آینده‌ی آزمون‌ها می‌خواهید به آن پاسخ دهید، سؤالات کتاب کار را کار کنید.

سؤالات تشریحی را برای یک یا دو درس حتماً کار کنید. با حل سؤالات تشریحی، مفاهیم در ذهنتان تثبیت می‌شود و مطالب را به‌خوبی یاد می‌گیرید. به عبارت دیگر مفاهیم درس به طور کامل یاد گرفته می‌شوند.

حل سؤالات تشریحی این کتاب باعث می‌شود مطالب به صورت مفهومی و عمیق‌تر فرا گرفته شوند. با حل سؤالات این کتاب در تابستان در طول سال تحصیلی می‌توانید سریع‌تر به تست‌زنی پرداخته و درصد و ترازتان در این درس تبدیل به نقطه‌ی قوت پایدار شود.